สัมนา: ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ - การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่โดย ธนาวินท์ รักธรรมานนท์


Description
DCPE MCPE MSIT 4 years ago — 2,100 views

หัวข้อการบรรยายเรื่อง:
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมนานาชาติที่ยอมรับในวงการ
Embed (Show)
Comment
Report Video

Please select the category to report this video.